Login

Croeso

Mae Rehab Cymru yn gweithredu Fframwaith Adsefydlu Preswyl Camddefnyddio Sylweddau Cymru Gyfan ar ran Llywodraeth Cymru.
Mae ein hadnoddau yn agored i weithwyr allweddol o fewn awdurdodau lleol ledled Cymru, ac yn cynnig mynediad hawdd i’r driniaeth orau bosibl i bobl sydd angen ymyriadau dwys ac arbenigol i fynd i’r afael â’u defnydd o gyffuriau ac alcohol.

Mewngofnodwch i gael mynediad i’r fframwaith neu cofrestrwch i gael mynediad i’n cyfeirlyfr.

Welcome

Rehab Cymru operates the All Wales Substance Misuse Residential Rehabilitation Framework on behalf of the Welsh Government.
Our resources are open to key workers within local authorities throughout Wales and offer easy access to the best possible treatment for people who require intensive and specialised interventions to tackle their drug and alcohol use.

Please log in to access the framework or register to gain access to our directory.